Ulgi podatkowe za 2018 rok

Po raz drugi już na moim blogu chciałabym podzielić się z Wami wiedzą odnośnie ulg podatkowych. W ubiegłym roku wpis dotyczący ulg podatkowych za 2017 rok pobił wszelkie rekordy popularności (najbardziej czytany wpis roku). Tutaj możesz zobaczyć wpis ubiegłoroczny.

W tym roku również chciałabym przybliżyć Wam temat ulg podatkowych po to, aby zachęcić Was do korzystania z tego, co legalne i warte zaoszczędzenia pieniędzy. 

Ulgi podatkowe to korzyści, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze poprzez naliczenie lub zapłatę niższego podatku do urzędu skarbowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być znacznie niższy, jeśli w deklaracji PIT wykazane zostaną ulgi podatkowe wpływające na obniżenie dochodu lub na zmniejszenie podatku. O prawo do stosowania ulg podatnik musi zadbać już w trakcie roku – aby korzystać z nich, należy bowiem uzyskać określoną dokumentację oraz spełnić warunki uprawniające do odliczeń.

Dane dotyczące podatników za 2017 rok

Na początek trochę liczb. Dotarłam do raportu Ministerswa Finansów za 2017 rok, w którym przedstawiono w jaki sposób Polacy rozliczali się z Urzędem Skarbowym, z jakich ulg korzystali. Chciałabym pokazać Wam niektóre dane, bo wydają się dość istotne.

W 2017 roku ponad 20 mln podatników rozliczyło swój PIT bez pośrednictwa płatników wg skali podatkowej (bez ryczałtu ewidencjonowanego).

PITLiczba podatnikówUdział w całości
PIT-363 066 755 14,73% 
PIT-36L572 365 2,75% 
PIT-3716 816 245 80,74% 
PIT-38269 449 1,29% 
PIT-39102 946 0,49% 

A co najczęściej odliczali Polacy?

Źródło: Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego za rok 2017, Ministerstwo Finansów.

Czy każdy może skorzystać z ulg podatkowych? 

Aby korzystać z ulg podatkowych w zeznaniu składanym w 2019 rok, należy:

 1. spełnić warunki do jej stosowania już w trakcie roku 2018,
 2. posiadać wystarczającą dokumentację podatkową,
 3. w znacznej części przypadków np. ulga z tytułu wpłat na IKZE – ponieść wydatki, które pozwalają odliczyć ulgę w kwocie równej całości lub części tych wydatków.

Jakie wyróżniamy ulgi?

 1. Od dochodu – takie, które polegają na obniżeniu podstawy opodatkowania i 
 2. Od podatku – takie, które odliczane są od należnego podatku.

Które są korzystniejsze? Zdecydowanie te od podatku. Ulgi obniżające dochód (podstawę opodatkowania) wpływają jedynie na obniżenie wysokości podstawy opodatkowania – zatem faktycznie podatnik rozliczający się 18-proc. podatkiem z każdego 100 zł odliczonego od dochodu odniesie faktyczną korzyść w kwocie 18 zł. To samo 100 zł w postaci ulgi odliczanej od podatku da faktyczną korzyść w kwocie 100 zł.

Ulgi obniżające dochód

Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Dokonywanie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w danym roku podatkowym uprawnia do odliczenia tych kwot od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Pozwala to oczywiście zapłacić mniejszy podatek. Limit wpłaty na IKZE w 2018 roku wynosił 5331,6 zł. 

Aby skorzystać z tej ulgi wystarczy wpłacać na IKZE, a wszystkie wpłaty mogą pomniejszyć dochód do opodatkowania. Z ulgi na IKZE mogą skorzystać podatnicy pracujący i prowadzący działalność gospodarczą: PIT 36, PIT 37, PIT 28, PIT 36L. Nie skorzystają z niej podatnicy bedący na karcie podatkowej, a także otrzymujący dochody wyłącznie z giełdy. Odliczenie jest bardzo proste i warto z niego skorzystać. W efekcie zapłacisz mniejszy podatek do Urzędu Skarbowego lub otrzymasz zwrot z Urzędu, a to już są faktyczne pieniądze. Możesz odliczyć 18, 19, 32 proc. (lub inny procent w zależności od stawki ryczałtu) w zależności od tego, według jakiej stawki rozliczasz się z US. Oczywiście najkorzystniej jest wpłacić pełny limit na IKZE (w 2018 roku wynosił 5331,60 zł a w 2019 roku wynosi 5718 zł) i rozliczać się najwyższą stawką, wtedy Twoja ulga może wynieść nawet ponad 1700 zł.

Więcej o IKZE i tej uldze pisałam już tutaj: 

oraz tutaj:

Jeśli nie korzystasz z tego produktu, a chciałbyś założyć, to polecam Ci korzystne IKZE tutaj:

Odliczenia można dokonać w załączniku PIT/O na podstawie dowodu potwierdzającego ponoszenie składek przez podatnika. Skorzystają z niego osoby składające PIT-37, PIT-36,PIT-36L i PIT-28.

Na dokumencie wpłaty powinny być dane: dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (za co płatność).

Ulga internetowa

Ulgę na internet mogą odliczyć osoby, które odliczają ją po raz pierwszy lub po raz pierwszy odliczały ją w zeszłym roku. Ulga przysługuje tylko w dwóch następujących po sobie kolejno latach. Ulgę na internet może odliczyć osoba, która ponosi wydatki na internet (jej imię i nazwisko widnieje na dowodach wpłaty) oraz na którą internet jest zapisany (widnieje na dokumencie zakupu internetu).

Można odliczyć wydatki faktycznie poniesione, jednak nie więcej niż 760 zł.

Warunkiem jest wskazanie ulgi w załączniku PIT/O oraz posiadanie dowodów poniesienia wydatku w roku, za który rozliczana jest ulga, z których wynikają dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Darowizny na cele pożytku publicznego

Można przekazać darowiznę organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku) – na cele zadań publicznych. 

Przekazana darowizna musi więc zostać spożytkowana na zadania w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.),
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Czyli odliczysz darowizny przekazane na rzecz m.in.:

 • ochotniczej straży pożarnej,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • diecezji,
 • parafii,
 • Caritas Polska,
 • klasztorów,
 • zakonów,
 • seminarium duchownego prowadzonego przez kościoły i związki wyznaniowe,
 • Radia Maryja i Telewizji Trwam,
 • szkół (przedszkoli) niepublicznych (o kwalifikacji szkoły lub przedszkola jako organizacji pozarządowej decyduje charakter podmiotu, który zakłada i prowadzi tę szkołę lub placówkę; za organizację pozarządową można uznać tylko taką szkołę lub placówkę, która nie jest zakładana lub prowadzona przez przedsiębiorcę),
 • fundacji realizujących cele pożytku publicznego,
 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • stowarzyszeń realizujących cele pożytku publicznego,
 • szpitali za granicą, gdy są organizacją pozarządową realizującą cele pożytku publicznego,
 • UNESCO Polska,
 • szkolnego koła PCK
 • schroniska dla bezpańskich psów i kotów, które jest oddziałem terenowym Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

Nie podlegają natomiast odliczeniu darowizny przekazane m.in. na rzecz:

 • jednostki sektora finansów publicznych (tj. instytucji, której organem założycielskim jest jednostka samorządowa np. powiat):
  1. szkoły publicznej,
  2. biblioteki publicznej,
  3. komendy policji,
  4. domu dziecka,
 • rady rodziców działającej w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w szkołach i przedszkolach publicznych, jak i niepublicznych,
 • partii politycznych,
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych;
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne;
 • osób fizycznych;
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
 • jeżeli przekazana darowizna została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, odliczona już wcześniej od dochodu (przychodu) albo została zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Żródło: pit-format.pl

Można odliczyć faktycznie poniesione wydatki na darowiznę, z zastrzeżeniem, że łączna suma darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz z tytułu oddania krwi nie może przekroczyć 6% dochodu.

Do ulgi z tytułu darowizny uprawnieni są wyłącznie ci podatnicy, którzy w trakcie roku przekażą w formie pieniędzy lub rzeczowej określoną darowiznę na ściśle określone cele organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom z państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co ważne, organizacja musi działać w sferze pożytku publicznego, nie musi mieć jednak statusu organizacji pożytku publicznego.

Aby odliczenie było możliwe, należy wypełnić PIT-36, PIT-28 lub PIT-37 oraz załącznik PIT/O. W zeznaniu wskazać należy obowiązkowo kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Darowizny na cele kościelne

Można przekazać darowiznę kościołom, związkom religijnym, kościelnym osobom prawnym oraz innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego np. Radiu Maryja. Należy pamiętać, że łączna suma darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz z tytułu oddania krwi nie może przekroczyć 6% dochodu.

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

W przypadku darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych obowiązkowym jest pokwitowanie odbioru darowizny oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na działalność tego rodzaju. Darowizny tego rodzaju odliczać można od dochodu, niezależnie od ich wysokości. Nie obowiązuje limit 6% dochodu, natomiast darowizny przekazywać należy wyłącznie na rzecz kościelnych osób prawnych.

Te darowizny zaliczysz do kategorii darowizn wynikających z odrębnych ustaw i mogą być odliczane w pełnej wysokości, nawet do 100% osiągniętego dochodu. Odliczysz więc całą wartość dokonanej darowizny.

Prawo odliczania darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze wynika z następujących ustaw o stosunku państwa do kościoła:

 1. Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Polskiego Autokefalicznego Kościoła
 3. Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 10. Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła obejmuje m.in.:

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki;
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek;
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności;
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk;
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie;
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

W załączniku PIT/O darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych wskazać należy jako wynikające z odrębnych ustaw. W załączniku nie trzeba natomiast wypełniać części D – danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwy i adresu.

Darowizna krwi

 Wysokość ulgi dla krwiodawców w zeznaniu za 2018 rok zależy od ilości oraz rodzaju oddanych składników krwi i przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty (patrz poniżej) i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników.

Darczyńcy krwi odliczą od dochodu (przychodu) 130 zł za każdy oddany litr krwi.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku osób, które w 2018 roku oddawały składniki krwi – dla każdego z nich została bowiem określona odrębna kwota rekompensaty. Obecnie 1 litr krwi odpowiada:

 • 3 litrom osocza,
 • 2 donacjom krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
 • 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
 • 2 jednostkom krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz na działalność pożytku publicznego, jak pisałam powyżej.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Odliczenie przysługuje rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

Ulga nie będzie przysługiwała podatnikowi, który odpłatnie przekaże krew (sprzeda ją). Tylko darowizna krwi określonemu podmiotowi pozwala na stosowanie odliczenia.

Ulga rehabilitacyjna

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną

Ulgę rehabilitacyjną mogą odliczyć:

 • osoby niepełnosprawne lub
 • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 10 080 zł.

– ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych

Kim jest osoba niepełnosprawna

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

 • orzeczenie o niepełnosprawności należącej do I, II lub III grupy lub
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

I grupa inwalidzka:

Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

II grupa inwalidzka:

Do tej grupy zalicza się osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności.

WYDATKI UPRAWNIAJĄCE DO ULGI REHABILITACYJNEJ

To wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Lista tych wydatków jest zamknięta. Do wydatków rehabilitacyjnych należą:

I. Wydatki nielimitowane

W ich przypadku od dochodu można odliczyć całą kwotę. Są to:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: 
  • a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 •  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: 
  • a) na turnusie rehabilitacyjnym,
  • b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

II. Wydatki limitowane

W przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

III. Wydatki poniesione na leki 

Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Nie można odliczyć wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. z PFRON-u, ZFRON-u itp.). Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane częściowo odliczyć można tę część wydatków, która nie została sfinansowana.

Jaką kwotę ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć?

Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii nielimitowanych– w PIT można odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków.

Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii limitowanych– w PIT można odliczyć maksymalnie 2 280 zł dla każdego z trzech rodzajów wydatków.

Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii leków– w PIT można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

`Żródło: www.pit.pl

Więcej na temat ulgi przeczytasz tutaj: https://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

Ta ulga jest najczęściej odliczaną ulgą w Polsce, wiec w razie dodatkowych pytań proszę o umieszczanie ich w komentarzu do tego artykułu. 

Ulga na badania i rozwój

Prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową tzw. ulgi B+R posiadają:

 • podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT-36 oraz
 • podatnicy opłacający podatek według 19% stawki podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT-36L.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ciągu roku kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową tzw. kosztów kwalifikowanych.

Za koszty kwalifikowane uznaje się w szczególności koszty poniesione na:

 1. wynagrodzenia dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne,
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z póź.zm.) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy PIT.
 5. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Limity odliczenia

Kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie może przekroczyć:

 1. 30% tych kosztów – w odniesieniu do kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników
 2. 20% tych kosztów – w odniesieniu do pozostałych kosztów, jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584),
 3. 10% tych kosztów – w odniesieniu do pozostałych kosztów i podatników.

Więcej na temat tej ulgi możesz dowiedzieć się tutaj: https://www.pit.pl/ulga-br/

Ulgi  obniżające podatek do zapłaty

Składki zdrowotne

Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i tych będących pracownikami. 

W przypadku osób zatrudnionych – pracowników, składki odprowadza płatnik np. pracodawca, który wykazuje ich kwotę w przekazywanych pracownikom PIT-11. Kwota ta w całości obciąża pracownika i jest potrącana z jego wynagrodzenia brutto.

Wykazana w PIT-11 kwota pobranych przez płatnika składek jest ograniczona do wysokości 7,75% podstawy wymiaru i w całości podlega odliczeniu od podatku. By tą kwotę odliczyć należy ująć ją w zeznaniu rocznym.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą również mogą odliczyć od podatku dochodowego składki na własne ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, pod warunkiem, iż zostały one zapłacone. Odliczenie składki zdrowotnej od podatku może zostać dokonane zarówno przez przedsiębiorcę rozliczającego się na zasadach ogólnych jak i kartą podatkową, podatkiem liniowym oraz ryczałtem ewidencjonowanym. Prawem do odliczenia są dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty składek zdrowotnych w danym roku rozliczeniowym.

Ulga prorodzinna (na dzieci)

Ulga prorodzinna daje możliwość rodzicowi bądź rodzicom  odliczania od podatku określonej kwoty, której wysokość uzależniona jest wprost od liczby wychowywanych dzieci oraz długości okresu (liczonego w miesiącach, a czasem w dniach), w jakim dzieci pozostawały pod opieką. W przypadku niemożności skorzystania z ulgi w pełnej wysokości z powodu odprowadzenia zbyt niskiego podatku, kwota różnicy między wysokością należnej ulgi a rzeczywiście rozliczonej po spełnieniu dodatkowych warunków, wypłacona zostanie korzystającemu z ulgi rodzicowi dziecka w formie transferu środków z urzędu skarbowego.

Uprawnieni do skorzystania z ulgi są tylko podatnicy spełniający łącznie następujące warunki:

 1. są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskiwali w roku podatkowym 2018 dochody opodatkowane według skali podatkowej (na zasadach ogólnych ze stawkami podatku 18% i 32%) – którzy mają obowiązek złożenia zeznania rocznego przy wykorzystaniu formularzy zeznań rocznych PIT-36 lub PIT-37, 
 2. są rodzicami bądź rodzicem (także samotnie wychowującym dzieci), którzy wykonywali władze rodzicielską nad małoletnim dzieckiem bądź dziećmi bądź też 
 3. są opiekunami prawnymi dziecka, pod warunkiem jednakże, że to u nich dziecko zamieszkiwało albo 
 4. są osobami sprawującymi opiekę poprzez wypełnianie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego bądź zawartej ze starostą umowy

Ulga prorodzinna pozwala rodzicom odliczyć od podatku kwotę odpowiednio:

 • 1112,04 zł (po 92,67 złmiesięcznie) – w przypadku wychowywania w danym roku jednego dziecka,
 • 2224,08 zł (po 92,67 złmiesięcznie na każde dziecko) – w przypadku wychowywania w danym roku dwojga dzieci (po 1112,04 zł za każde z nich),
 • 4224,12 zł– w przypadku wychowywania w danym roku trójki dzieci (za trzecie dziecko 2000,04 zł – po 166,67 złmiesięcznie),
 • 6924,12 zł– w przypadku wychowywania w danym roku czwórki dzieci (za czwarte dziecko 2700 zł – po 225,00 złmiesięcznie),
 • 2700 zł (po 225,00 zł miesięcznie) w przypadku wychowywania piątego i każdego kolejnego dziecka przez podatnika.

Odliczenie na dzieci przysługuje rodzicom sprawującym władzę rodzicielską, a także opiekunom prawnym dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz, jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej – rodzicom zastępczym. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Możliwość skorzystania z ulgi na dziecko wiąże się przede wszystkim z wiekiem dziecka, którego ulga ma dotyczyć. W przypadku dzieci otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – nie występują żadne ograniczenia wiekowe.

Możliwość skorzystania z ulgi warunkowana jest dochodami, jakie osiągają rodzice tylko w przypadku posiadania jednego dziecka. Ulga przysługuje bowiem wtedy jedynie osobie, której dochody w roku korzystania z ulgi prorodzinnej nie przekroczyły 112 000,00 zł. Jeżeli ulgę wykorzystują oboje rodzice – limit dochodów dotyczy każdego z nich i wynosi po 56 000 zł na każdego z nich. 

Wychowywanie dwojga lub więcej dzieci pozwala na skorzystanie z ulgi niezależnie od wysokości osiąganych dochodów

Kiedy dochody rodzica są na tyle niskie, a tym samym należny do urzędu skarbowego podatek jest niższy niż kwota możliwa do odliczenia, co nie pozwala na wykorzystanie ulgi prorodzinnej i odliczenie jej od podatku w pełnym zakresie, składający rozliczenie rodzic może złożyć wniosek o zwrócenie mu nieodliczonej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Wniosek o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko składa się poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji w składanej deklaracji PIT-37 lub PIT-36. 

Informacje dotyczące ulgi prorodzinnej należy umieścić w odpowiednich rubrykach w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Właściwy uldze na dziecko jest także załącznik PIT-O, który powinien zostać dołączony do deklaracji.

Ulga abolicyjna

Przeznaczona jest dla podatników uzyskujących zarobki z krajów, w stosunku do których obowiązuje zasada proporcjonalnego odliczenia  podatku. Jej wartość wyrównuje zastosowanie tej zasady z korzystniejszą dla podatnika zasadą zwolnienia z progresją.

Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na opodatkowaniu w Polsce całego dochodu osiągniętego przez podatnika (tego w Polsce plus tego za granicą), a następnie odjęciu od tak obliczonego podatku podatku zapłaconego za granicą, jednak nie więcej niż limit odliczenia. Metoda ta ma również zastosowanie, gdy w Polsce nie osiągnięto żadnych dochodów.
Limit odliczenia: podatek wg skali * (dochód zagraniczny/dochód łączny).

Czy sa jeszcze inne ulgi?

 Niektóre ulgi nie obowiązują od lat, ale w rozliczeniu PIT za  2018 rok (PIT37, PIT36, PIT28) mogą korzystać z nich podatnicy na zasadzie praw nabytych – tzw. kontynuacja praw nabytych – to ulgi, które w obecnym roku już nie obowiązują, ale osoby, które rozpoczęły odpowiednie inwestycje mieszkaniowe w latach obowiązywania ulg mogą wciąż odliczać wydatki poniesione w okresie obowiązywania ulg.

Powyższy materiał został przygotowany na podstawie informacji zamieszczonych na stronach Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl, a także na stronach tematycznych: www.pit.plwww.bankier.plwww.pit-format.plwww.poradnikprzedsiebiorcy.plwww.podatki.biz.pl i innych, a także mojej własnej wiedzy.

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, wątpliwości – zapraszam do komentowania.