Co warto wiedzieć o IKE

Grudzień to ostatni miesiąc, aby wykorzystać tegoroczny limit wpłat do IKE i IKZE. Jeśli jeszcze nie korzystasz z tych rozwiązań, to może właśnie teraz jest najlepszy moment na podjęcie decyzji o założeniu IKE i IKZE. Chyba, że masz już IKZE, wykorzystujesz limit wpłat na IKZE w całości, to koniecznie załóż jeszcze IKE. Warto mieć obydwa myśląc o przyszłej emeryturze.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to produkt działający na podstawie ustawy, dający możliwość oszczędzania na cel emerytalny z korzyściami podatkowymi na koniec okresu oszczędzania. Jeśli będziemy odkładać pieniądze wystarczająco długo, nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych, zwanego podatkiem Belki.

Cel emerytalny

Od dawna wiadomo, że emerytury z ZUS będą niskie, a ich średnia wysokość w przypadku polskiego społeczeństwa raczej drastycznie zmniejsza się niż poprawia. W najbardziej niekorzystnej sytuacji będą obecni młodzi ludzie, ale każdy Polak powinien uzupełnić swój portfel emerytalny i dobrowolnie oszczędzać na ten cel.

Jeśli chcesz dowiedzieć się dlaczego warto tworzyć portfele emerytalne zajrzyj do tych wpisów:

JAK MIEĆ WYŻSZĄ EMERYTURĘ

DLACZEGO SZCZEGÓLNIE KOBIETY POWINNY ZADBAĆ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ?

DLACZEGO W POLSCE WPROWADZONE SĄ ZMIANY W SYSTEMIE EMERYTALNYM? MOJE SUBIEKTYWNE OPINIE.

IKE jest jednym z produktów, które warto mieć w swoim portfelu emerytalnym. Namawiam Cię do tego, aby zrobić przegląd Twoich produktów, które będą wypłacone / spieniężone po przejściu na emeryturę. 

Zadaj sobie pytanie: 

Z czego będę żyć na emeryturze” 

Następnie zrób listę wszystkich produktów i inwestycji, które masz właśnie na ten cel. To pozwoli Ci określić na co możesz liczyć w przyszłości. Co to może być?

To tylko przykład portfela emerytalnego, ciekawe co jest w Twoim: IKE, IKZE, PPK, PPE, nieruchomosci, akcje, udziały, fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe, ETF-y, złotodiamenty, itp.

🔥NOWY WPIS na blogu🔥 Zapraszam serdecznie do zapowiadanego cyklu o inwestycjach. Na pierwszy ogień idą FUNDUSZE…

Opublikowany przez Joanna Postupalska-Bożek – Oszczędzanie na przyszłość Poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Korzyści podatkowe

Jedną z najważniejszych zalet IKE jest zachęta do oszczędzania jaką jest zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Aby skorzystać ze zwolnienia trzeba wytrzymać do właściwego momentu (o którym piszę poniżej), aby zatrzymać cały podatek Belki. Jest to klasyczny przykład odroczonej gratyfikacji.

Kto może założyć IKE

IKE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Jedna osoba może założyć tylko jedno IKE

Ile wynosi limit wpłat na IKE

Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. Zgodnie z obecnymi przepisami w 2020 r. na konto IKE można wpłacić w sumie maksymalnie 15 681,40 zł. Kwota ta stanowi 3-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i jest to tegoroczny maksymalny limit wpłat do IKE.

W 2021 roku limit wpłat na IKE wyniesie 15 777 zł.

Ile IKE można mieć

Można mieć tylko jedno IKE. Jeśli podoba Ci się inna oferta, niż ta, którą masz obecnie, musisz dokonać transferu środków z dotychczasowego IKE na nowe. 

Transfer środków

Operacja przeniesienia IKE nie sprowadza się wyłącznie do transferu środków i papierów zgromadzonych na koncie. W jej trakcie instytucje finansowe przekazują sobie także kompletną historię konta IKE i wszystkich wpłat, które były na nie dokonywane. Dane te niezbędne są do wyliczenia w przyszłości ile podatku musielibyśmy zapłacić, gdybyśmy wystąpili o całkowity lub częściowy zwrot środków z konta IKE. Na podstawie tych informacji nowa instytucja będzie też wiedzieć, jaką część limitu oszczędzający wykorzystał w poprzednim IKE. Limit wpłat jest ten sam dla całego roku, bez względu na to, czy ktoś dokonuje transferu, czy nie.

Środki przetransferowane nie są wpłatą do odliczenia.

Aby dokonać transferu środków z dotychczasowego IKE musisz:

 1. dokonać zawarcia umowy w nowej instytucji, 
 2. nowa instytucja prześle Ci dokument tzw. „Potwierdzenie zawarcia umowy”,
 3. z tym dokumentem udajesz się do dotychczasowej instytucji i składasz tam „Wniosek o wypłatę transferową” wraz z załączonym wyżej wspomnianym potwierdzeniem jako załącznik,
 4. dotychczasowa instytucja przelewa całość środków na Twoje nowe IKE (do 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów),
 5. dopiero teraz możesz dokonywać Twoich wpłat na nowe IKE.

Transfer środków z PPE do IKE

PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) są częścią systemu emerytalnego, a dokładnie jego trzeciego filara. Umożliwiają odłożenie na starość większych kwot w skali roku niż inne ustawowe formy dodatkowego oszczędzania, takie jak IKE czy IKZE. Niemniej jednak utworzyć PPE mogą jedynie pracodawcy i to oni ponoszą główny ciężar finansowania programu. Pracowniczy Program Emerytalny jest integralnie związany z prowadzącym go przedsiębiorstwem. Jeżeli zatrudnienie ustaje, pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a w efekcie nie wpłaca nowych kwot do PPE. Może natomiast przenieść zgromadzone tam środki do IKE.

Możliwość taka jest też istotna, gdy oszczędzający był uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego i po pewnym okresie zmienił pracodawcę na firmę, która nie prowadzi PPE.

Dzięki IKE, pracownik może przetransferować środki z PPE byłego pracodawcy na własne IKE, dokonywać kolejnych wpłat i powiększać tym samym środki emerytalne. Dokonując transferu środków z PPE do IKE lub odwrotnie, można przenieść wyłącznie całość zgromadzonych środków emerytalnych, niemożliwe jest przeniesienie części kapitału. W przypadku dokonania wypłaty transferowej z IKE do PPE, istnieje ograniczenie powodujące, że w danym roku kalendarzowym nie można zawrzeć kolejnej umowy o prowadzenie IKE.

W przypadku, gdy oszczędzający dokonał wcześniej przeniesienia środków z pracowniczego programu emerytalnego na IKE a następnie dokonał zwrotu całości środków z IKE (wypłacił je przed przejściem na emeryturę) będzie potrącona pewna kwota ze zgromadzonych środków. Kwota ta wynosi 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do PPE i jest potrącana ze zgromadzonych środków i przekazywana na indywidualne konto ubezpieczonego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanym przez ZUS, czyli na obowiązkowy I filar. Można powiedzieć, że część środków zostaje przeniesiona z III filara do filara I.

Jeśli oszczędzający na IKE będzie oszczędzał do ustawowego wieku wypłaty z IKE, może wtedy skonsumować całość środków – bez potrącania 30% i bez podatku Belki.

Nie rezygnuj z niczego na emeryturze. Możesz sam o nią zadbać . Lepiej traktować świadczenie z ZUS jako miły dodatek niż…

Opublikowany przez Joanna Postupalska-Bożek – Oszczędzanie na przyszłość Czwartek, 3 grudnia 2020

Kiedy można wypłacić środki z IKE

Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat.

Osoby, które nabędą przed 60 rokiem życia uprawnienia emerytalne będą mogły dokonać wypłaty, jeżeli ukończyły 55 lat.

Ponadto, by być uprawnionym do zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych należy dokonać:

 • wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
 • ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

W przypadku śmierci oszczędzającego osoba uprawniona (osoba wskazana, spadkobierca, najbliższa rodzina oszczędzającego) może je wypłacić albo przenieść na swoje IKE, bądź do pracowniczego programu emerytalnego. W obu przypadkach środki te zwolnione są zarówno z podatku od dochodów kapitałowych, jak i z podatku od spadków i darowizn.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Czy można wcześniej wypłacić środki?

Tak, można, jednakże wiąże się to z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku innych lokat.

W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, zobowiązana jest do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwoty w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Środki przekazane do ZUS-u będą zaewidencjonowane na koncie oszczędzającego w ZUS-ie, albo ta kwota będzie uwzględniona w podstawie wymiaru emerytury w przypadku świadczenia przyznawanego oszczędzającemu na starych zasadach.

Czy można dokonać częściowej wypłaty z IKE?

Tak, można. Decydując się na zwrot możemy wypłacić całość lub część środków zgromadzonych na IKE. Wycofując kapitał posiadacz konta musi jednak zapłacić podatek od zysków kapitałowych, jeśli taki wypracowano.

Dziedziczenie środków

Środki zgromadzone na IKE należą wyłącznie do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie lub spadkobiercy. Osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn, nie zapłacą też podatku Belki.

Należy też pamiętać, że po stronie spadkobierców i uposażonych leży obowiązek „upomnienia się” o środki zgromadzone przez zmarłego posiadacza IKE.

Środki z IKE mogą trafić do spadkobierców/uposażonych w jednej z dwóch form:

– wypłata na rachunek bankowy (jednorazowo lub w ratach, w zależności od wniosku),

– wypłata transferowa (z IKE na IKE lub PPE). 

Dziś, zakładając IKE, mamy gwarancję, że gromadzone na nim środki będą dziedziczone aż do momentu wypłaty ostatniej złotówki. I nie ma znaczenia czy posiadacz konta jest jeszcze na etapie wpłacania składek, czy też – będąc już na emeryturze – zdecydował się na stopniową wypłatę z IKE.

Jakie instytucje oferują IKE?

IKE mogą oferować:

 • fundusze inwestycyjne,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 •  dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Co się dzieje z nadwyżkami, gdy wpłacimy za dużo na IKE?

Nadwyżka wpłat ponad ustawowy limit wpłat zostanie zwrócona na rachunek, z którego przyszła wpłata. Może też być zwrócona na rachunek inny niż IKE, jeśli tak stanowią zapisy Twojej Umowy o prowadzenie IKE lub Regulaminu instytucji prowadzącej Twoje konto IKE.

Czy można przenieść emeryturę z innego kraju na IKE?

Niestety nie ma takiej możliwości. Środki na IKE można przenieść tylko z innego IKE lub PPE.

Limit wpłat do IKZE w 2020 roku wynosi 15 681,40 zł.
Oszczędzaj systematycznie na IKE i IKZE. Warto! Wykorzystaj swój tegoroczny limit wpłat.

Mam nadzieję, że wyczerpałam temat IKE. Jeśli masz jeszcze dodatkowe pytania o IKE, zadaj je w komentarzach, chętnie odpowiem.

Podsyłam Ci też archiwalne wpisy, w których pisałam o IKE:

IKE I IKZE – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ, CO JE ŁĄCZY I CZY WARTO JE MIEĆ?

JAK MIEĆ WYŻSZĄ EMERYTURĘ – WYWIAD

Ostatnio napisałam też obszerny materiał o IKZE, również zapraszam Cię serdecznie do zapoznania się.

Zamów e-booka o IKE i IKZE

Jeśli temat IKZE i IKE Cię interesuje zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą e-booka na stronie https://www.wszystkooikeikze.pl/ . Autorem e-booka jest Marek Czuma z Bloga Republikańskiego.

Możesz dostać 10% zniżki na hasło „oszczedzanienaprzyszlosc”. To zniżka specjalna dla czytelników bloga Oszczędzanie na przyszłość.

Podobał Cię się artykuł?

Polub, udostępnij lub zostaw swój komentarz, abym wiedziała, że moja praca nie idzie na marne.

Będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzisz mnie na Facebooku!

Znajdziesz mnie też na:

Instagram joanna_postupalska

LinkedIn Joanna Postupalska-Bożek

You Tube Joanna Postupalska

Możesz również zamówić na maila powiadomienia o nowych wpisach. Zapraszam – zeskroluj wyżej.