Co warto wiedzieć o IKZE

Grudzień to ostatni miesiąc, aby skorzystać z tegorocznego limitu wpłat na IKZE. Jeśli jeszcze nie korzystasz z tego rozwiązania, to może właśnie teraz jest najlepszy moment na podjęcie decyzji o założeniu IKZE i skorzystaniu z ulgi podatkowej już za kilkanaście tygodni. Nie wiesz co ta za ulga podatkowa? Dowiesz się z tego wpisu o tym i wiele, wiele więcej.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to produkt działający na podstawie ustawy, dający możliwość oszczędzania na cel emerytalny z doraźnymi korzyściami w postaci ulgi podatkowej z tytułu wpłat na IKZE. To jedyna taka ulga podatkowa powiązana z oszczędzaniem. Zastanów się, czy nie warto korzystać.

Cel emerytalny

Od dawna wiadomo, że emerytury z ZUS będą niskie, a ich średnia wysokość w przypadku polskiego społeczeństwa raczej drastycznie zmniejsza się niż poprawia. W najbardziej niekorzystnej sytuacji będą obecni młodzi ludzie, ale każdy Polak powinien uzupełnić swój portfel emerytalny i dobrowolnie oszczędzać na ten cel.

Jeśli chcesz dowiedzieć się dlaczego warto tworzyć portfele emerytalne zajrzyj do tych wpisów:

JAK MIEĆ WYŻSZĄ EMERYTURĘ

DLACZEGO SZCZEGÓLNIE KOBIETY POWINNY ZADBAĆ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ?

DLACZEGO W POLSCE WPROWADZONE SĄ ZMIANY W SYSTEMIE EMERYTALNYM? MOJE SUBIEKTYWNE OPINIE.

IKZE jest jednym z produktów, które warto mieć w swoim portfelu emerytalnym. Namawiam Cię do tego, aby zrobić przegląd Twoich produktów, które będą wypłacone / spieniężone po przejściu na emeryturę.

Zadaj sobie pytanie:

Z czego będę żyć na emeryturze

Następnie zrób listę wszystkich produktów i inwestycji, które masz właśnie na ten cel. To pozwoli Ci określić na co możesz liczyć w przyszłości. Co to może być?

To tylko przykład portfela emerytalnego, ciekawe co jest w Twoim: IKE, IKZE, PPK, PPE, nieruchomosci, akcje, udziały, fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe, ETF-y, złoto, diamenty, itp.

Podobno żyjemy w ciekawych czasach. To może czas pomysleć o nietypowych, jak na Polaków, inwestycjach. Podobno złoto i…

Opublikowany przez Joanna Postupalska-Bożek – Oszczędzanie na przyszłość Poniedziałek, 9 listopada 2020

Ulga podatkowa

Wpłaty na IKZE można co roku odliczyć od dochodu. Ulga podatkowa z tego tytułu jest ulgą od dochodu, a więc:

 1. musisz mieć dochód, żeby z niej skorzystać
 2. suma rocznych wpłat na IKZE pomniejsza podstawę opodatkowania.

Wzór ulgi podatkowej z IKZE

Jak wyliczyć ulgę podatkową?

Suma wpłat w danym roku podatkowym

x stawka podatku dochodowego

= kwota ulgi z tytułu IKZE.

Dla przykładu:

6272,4 zł x 32% = 2007,17 zł

1000 x 17% = 170 zł.

Kwota ulgi podatkowej może być kwotą zwrotu z Urzędu Skarbowego bezpośrednio na Twój rachunek bankowy. Możesz ją dowolnie skonsumować albo ponownie przeznaczyć na wpłatę na IKZE. Dla niektórych ulga może być sposobem na zmniejszenie wysokości podatku dochodowego, jaki muszą zapłacić do fiskusa.

Jaki jest sposób odliczenia ulgi z IKZE?

Odliczenie wpłat na IKZE można dokonać:

 • od dochodu – jeżeli opodatkowany jesteś według skali podatkowej lub jesteś na podatku liniowym (19%), tu odliczenia dokonujesz na deklaracji PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L,
 • od przychodu – jeżeli opodatkowany jesteś ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczenie w tym przypadku jest na deklaracji PIT-28.

W obu przypadkach niezbędne jest dołączenie informacji PIT-0.

Jednak w przypadku, gdy rozliczenia dokonujesz na deklaracji PIT-36L (podatek według skali 19%) nie dołączysz załącznika PIT-O, kwotę odliczenia wprowadzasz bezpośrednio na deklaracji.

Jeżeli jesteś zobowiązany płacić zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku, musisz wiedzieć, iż nie masz możliwości uwzględnienia tej ulgi przy wyliczeniu wysokości zaliczek.

Jaka ulga podatkowa dla małżonków

Na IKZE można oszczędzać tylko indywidualnie, nie ma możliwości założenia konta wspólnego. Małżonkowie, którzy jednak rozliczają się wspólnie z Urzędem Skarbowym i oboje posiadają dochód, mogą odliczyć ulgi z tytułu IKZE każdy (jeśli posiadają IKZE i dokonują wpłat). Tak więc każdy z małżonków, może odliczyć swoje wpłaty na IKZE od własnego dochodu / przychodu. Ulga podatkowa przysługuje tu indywidualnie.

Tak więc, ulga podatkowa na IKZE przysługuje podatnikom rozliczającym się indywidualnie, jak również i wspólnie z małżonkiem. Przy czym należy pamiętać, że IKZE jest przypisane do konkretnej osoby, więc ulgi małżonków nie mogą być przez siebie nawzajem odliczane, czyli małżonek części swojej ulgi nie może przekazać do odliczenia drugiemu małżonkowi.

Kto może założyć IKZE

IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE.

IKZE dla młodych

Osoby młode do ukończenia 26 roku życia mogą skorzystać z tzw. ulgi dla młodych. Nie składają wtedy zeznania podatkowego, gdyż są zwolnione z podatku dochodowego. Nie będą też mogły odliczyć ulgi podatkowej z tytułu wpłat na IKZE.

Zwolnienie z podatku PIT dla osób do ukończenia 26 roku życia dotyczy wyłącznie przychodów uzyskiwanych na podstawie:

 1. Umowy o pracę (tzw. stosunek pracy),
 2. Pracy nakładczej,
 3. Spółdzielczego stosunku pracy,
 4. Umów zlecenia.

Od 1 stycznia 2020 roku (w odniesieniu do przychodów, które zostały uzyskane od tego dnia) – roczny limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł. 

Powyższe oznacza, że osoby młode prowadzące działalność gospodarczą, czy też zatrudnione na umowy o dzieło, studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwenckie odprowadzają podatki i tym samym mogą korzystać z ulgi na IKZE.

Ile wynosi limit wpłat na IKZE

Każdego roku ustanawiane są limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze. Zgodnie z obecnymi przepisami w 2020 r. na konto IKZE można wpłacić 6272,40 zł. Kwota ta stanowi 1,2 – krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W 2021 roku limit ten wyniesie 6310,80 zł.

Od 1 stycznia 2021 roku pojawia się nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność – będą wyższe i wyniosą 1,8-krotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przedsiębiorcy wpłacą więc na IKZE,  maksymalnie 9 466,20 zł. Tym samym, taką kwotę będą mogli odliczyć w swoim zeznaniu podatkowym za 2021 rok.

‼️IKZE‼️ Oszczędzasz na IKZE? Jeśli tak, to pamiętaj o wykorzystaniu limitu do końca tego roku. w 2020 roku limit wynosi…

Opublikowany przez Joanna Postupalska-Bożek – Oszczędzanie na przyszłość Poniedziałek, 23 listopada 2020

Ile IKZE można mieć

Można mieć tylko jedno IKZE. Jeśli podoba Ci się inna oferta, niż ta, którą masz obecnie, musisz dokonać transferu środków z dotychczasowego IKZE na nowe IKZE.

Transfer środków

W przypadku IKZE można dokonywać transferów tylko z IKZE na IKZE. Nie ma możliwości przeniesienia środków z innego produktu np. IKE, PPK czy funduszu na IKZE.

Aby dokonać transferu środków z dotychczasowego IKZE musisz:

 1. dokonać zawarcia umowy w nowej instytucji,
 2. nowa instytucja prześle Ci dokument tzw. „Potwierdzenie zawarcia umowy”,
 3. z tym dokumentem udajesz się do dotychczasowej instytucji i składasz tam „Wniosek o wypłatę transferową” wraz z załączonym wyżej wspomnianym potwierdzeniem jako załącznik,
 4. dotychczasowa instytucja przelewa całość środków na Twoje nowe IKZE (do 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów),
 5. dopiero teraz możesz dokonywać Twoich wpłat na nowe IKZE.

Transfer środków nie wiąże się z konsekwencjami podatkowymi, a więc nie zapłacisz podatku dochodowego od tej operacji. Zwróć jednak uwagę, czy Twoja umowa w dotychczasowym IKZE jest krótsza niż 12 miesięcy. W przypadku umów wypłacanych lub wytransferowanych w okresie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy może pojawić się dodatkowa opłata likwidacyjna.

Kiedy można wypłacić środki z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

1. na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

2. w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w  ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach) będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.

Instytucja finansowa, jako płatnik, jest obowiązana do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE.

Czy można wcześniej wypłacić środki z IKZE?

Jest możliwość wypłaty środków wcześniej tzn. nie spełniając warunków wypłaty. Kwoty uzyskane z tytułu zwrotu środków z IKZE stanowią przychód z innych źródeł, opodatkowany według skali podatkowej.

Zwrot z IKZE oznacza konieczność rozliczenia tych środków w rocznym zeznaniu PIT jako dochody z innych źródeł. Instytucja finansowa zwraca całą kwotę, a na Tobie spoczywa obowiązek obliczenia i zapłaty podatku dochodowego.

Czy można dokonać częściowej wypłaty z IKZE?

Nie, nie można. Środki można wycofać tylko w całości.

Dziedziczenie środków z IKZE

Środki zgromadzone na IKZE należą wyłącznie do Ciebie i podlegają dziedziczeniu. Otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie. Osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Zapłacą jedynie 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy (od wartości zgromadzonych środków), ale nie będą musiały tego robić, jeżeli przeniosą dziedziczone pieniądze na własne IKZE.

Od wypłat bezpośrednich z IKZE realizowanych na rzecz osób wskazanych bądź spadkobierców potrącany jest podatek w formie ryczałtu w wysokości 10%. Kwota do wypłaty jest pomniejszana o potrącony podatek.

Od wypłat transferowych z IKZE do innych instytucji finansowych prowadzących IKZE nie potrąca się podatku. Przekazywana  jest kwota bez pomniejszania o podatek.

Jakie instytucje oferują IKZE?

IKZE mogą oferować:

 • fundusze inwestycyjne,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 •  dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Czy emeryt może korzystać z IKZE

Tak. Ulga z tytułu IKZE przysługuje zawsze, jeśli masz dochód. Tak więc pobierając emeryturę można odliczyć wpłaty na IKZE od podstawy opodatkowania. Nie ma górnej granicy wieku przystąpienia do IKZE.

Jeśli jesteś emerytem, który już korzystał z IKZE i dokonał wypłaty środków (65 lat i 5 lat oszczędzania) – wtedy nie możesz ponownie założyć IKZE.

Co się dzieje z nadwyżkami, gdy wpłacimy za dużo na IKZE?

Nadwyżka wpłat ponad limit zostanie zwrócona na rachunek, z którego przyszła wpłata. Może też być zwrócona na rachunek inny niż IKZE, jeśli tak stanowią zapisy Twojej Umowy o prowadzenie IKZE lub Regulaminu instytucji prowadzącej Twoje konto IKZE.

Czy można przenieść emeryturę z innego kraju na IKZE?

Niestety nie ma takiej możliwości. Środki na IKZE można przenieść tylko z innego IKZE.

Czy pieniądze na IKZE są prywatne?

Tak. To są nasze prywatne pieniądze, które w każdej chwili możemy wypłacić. 

Mam nadzieję, że wyczerpałam temat IKZE. Jeśli masz jeszcze dodatkowe pytania o IKZE, zadaj je w komentarzach, chętnie odpowiem.

Podsyłam Ci też archiwalne wpisy o IKZE:

 1. IKE I IKZE – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ, CO JE ŁĄCZY I CZY WARTO JE MIEĆ?
 2. IKZE – PODSTAWOWY PRODUKT, OD KTÓREGO WARTO ZACZĄĆ OSZCZĘDZAĆ NA EMERYTURĘ
 3. OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ Z KORZYŚCIAMI NA WAKACJE

Zajrzyj też do tego nagrania na moim kanale You Tube. Przy okazji zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału.

Zamów e-booka o IKE i IKZE

Jeśli temat IKZE i IKE Cię interesuje zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą e-booka na stronie https://www.wszystkooikeikze.pl/ . Autorem e-booka jest Marek Czuma z Bloga Republikańskiego.

Możesz dostać 10% zniżki na hasło „oszczedzanienaprzyszlosc”. To zniżka specjalna dla czytelników bloga Oszczędzanie na przyszłość.

MOJE IKZE – chcesz mieć takie jak moje?

Swoje IKZE posiadam w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem takiego IKZE, wystarczy wejść tutaj https://bit.ly/załóżIKZE i zawrzeć umowę elektronicznie. Jest to oferta IKZE w DFE PZU (więcej na ten temat w Polecam), od której dostanę drobną prowizję. Dla Ciebie jednak cena produktu jest taka, jak dla wszystkich klientów.

Daj znać, że jesteś zainteresowany IKZE, a ofertę omówimy indywidualnie, natomiast umowę zawrzemy całkowicie online.

Masz czas do końca grudnia, a już za kilkanaście tygodni poczujesz czym jest ulga podatkowa z tytułu wpłat na IKZE. W razie problemów technicznych z odliczeniem w PIT, chętnie pomogę moim klientom.

Ulga podatkowa z IKZE! Wykorzystaj limit do końca grudnia.
Pomyśl o IKZE. Czas działa korzystnie na IKZE. Ulga podatkowa czeka!

Podobał Cię się artykuł?

Polub, udostępnij lub zostaw swój komentarz, abym wiedziała, że moja praca nie idzie na marne.

Będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzisz mnie na Facebooku!

Znajdziesz mnie też na:

Instagram joanna_postupalska

LinkedIn Joanna Postupalska-Bożek

You Tube Joanna Postupalska

Możesz również zamówić na maila powiadomienia o nowych wpisach. Zapraszam – zeskroluj wyżej.